Masse-indvandring Medfører nu Bevisligt faldende Intelligens i Befolkningen under stedfindende etnisk udskiftning

Masseindvandringen af muslimer har katastrofale følger – øjeblikkeligt og på langt sigt: Kulturelt, sikkerhedsmæssigt, økonomisk – idet vi allerede mærker afviklingen af velfærdsstaten, demografisk og religiøst: Shariaen venter i dette århundrede, som prof. Helmuth Nyborg skriver herunder.

Og den med matematisk/demografisk forudsigelige situation, hvor danskerne er i mindretal er ikke forudsætningen for shariaens indførelse: Der er forskning som viser proportional sammenhæng mellem antallet af muslimer og volden i samfundene:

“Når muslimerne når 10% af befolkningen, vil de øge lovløsheden som et middel til klage over deres forhold (Paris -bil-afbrændinger). Enhver ikke-muslimsk handling, der krænker islam vil medføre opstande og trusler (Amsterdam,  Muhammed-tegningerne ) (Dr. Peter Hammonds bog: Slaveri, terrorisme og islam: De Historiske Rødder og Nutidens Trussel)

Danmarks intelligensmasse aftager gennem masseindvandringen
Jyllands-Posten 26. maj 2016: I en ny prognose regner man med, at der i 2020 vil være 562.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 9,6 pct. af befolkningen.
Ifølge specialkonsulent Annika Klintefelt fra Danmarks Statistik skyldes udviklingen den store indvandring af flygtninge og familiesammenførte sidste år og forventningen om, at flere end tidligere ventet vil få ja til asyl de kommende år.

Jyllands-Posten 11. Sept. 2016Stort frafald og lavere karaktersnit præger gymnasieelever med anden etnisk baggrund end dansk. Se karaktererne på dit lokale gymnasium.
Da rektor Yago Bundgaard fra Langkaer Gymnasium ved Aarhus i sidste uge skulle forklare, hvorfor han har opdelt sine nye 1. g-klasser efter etnicitet, pegede han bl.a. på, at de etnisk danske elever flytter til et andet gymnasium, hvis de kommer i en klasse, hvor de er i stort undertal.

Undervisningsministeriets seneste tal viser, at knap hver fjerde – 24 pct. – af eleverne med anden etnisk baggrund afbryder deres uddannelse. Til sammenligning gælder det kun for 14 pct. – ca. hver syvende – af de etnisk danske elever.

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at den gruppe scorer 1,2 karakterpoint lavere end elever med etnisk dansk baggrund til eksamener på de gymnasiale uddannelser

Jyllands-Posten KRONIK 13.09.2016
KRONIK Prof. Helmuth Nyborg Justitsministeren kritiserer debattører på højrefløjen for at bruge skarp krigsretorik i forbindelse med indvandring og mulig borgerkrig i Danmark.

Vi er efterladt med tre valg Underkastelse, ærefuld repatriering eller borgerkrig

Jeg er ikke højre-, men fremtidsorienteret amatørdemograf, men jeg publicerer bekymrende videnskabelige data (JP, 8. april 2016).

Lad os da et øjeblik være dødsens alvorlige og spørge kritikerne, hvordan de helt konkret vil løse følgende borgerkrigsfremmende problemer:

Om generelle og religiøse problemer dette:

Dansk IQ er normalfordelt omkring 97 og har en spredning på 15. Ikke-vestlig lav-IQ 86. Indvandring sænker gennemsnittet, øger spredningen og øger generelt forskellen mellem rig og fattig.iq-falder

Meisenberg-reglen siger, at GDP  (Brutto-indlands-produktet) falder med 9 pct. for hvert faldende IQ-point, og endvidere at den fulde effekt først ses årtier senere. Danmark har gennem de seneste 10 år lidt under afsvækket økonomisk udvikling. Markante grønthøsterbesparelser finder derfor sted i øjeblikket. Denne ouverture til et muligt nationalt socioøkonomisk kollaps skyldes bl.a. stigende udgifter til ikke-vestlig lav-IQ-indvandring. (Koster 4.1 mio. NKR i livsforløb per indvandrer iflg. Aftenposten 19. maj 2013).

 Vi er vidner til vor civilisations frivillige kapitulation
Lav-IQ-indvandring betyder  bl.a. mere kriminalitet. Overordnet er kriminalitetsraterne faldende, men ikkevestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede i statistikkerne.

Dansk retroanalyse antyder, at der vil være trekvart million ikke-vestlige med IQ under 90 i Danmark inden 2072. De kan kun bestride de simple job, der nu outsources eller automatiseres bort, og vil være fremtidens sociale tabere på permanent overførselsindkomst.

Når indvandrertal løbende sammenholdes med forskelle i fertilitetsrater, ser vi, at etnisk danske kommer i mindretal noget inden år 2100. Der er tale om en historisk etnisk befolkningsudskiftning, hvor ikke-vestlige folkeslag vil danne majoritet i mange europæiske lande. Ikke-vestlige kan til den tid demokratisk indføre sharialovgivningno-go-zones1.

Lav-IQ-ghettoer og kulturelt-religiøst-politiske parallelsamfund vokser (No Go zones for hvide).

Europæiske universiteter og moskéer finansieres massivt af mellemøstlige stater.

Om velfærdsstat og ulandshjælp dette:

En af velfærdsstatens fædre, K.K. Steincke, sagde i 1920, at vi skal passe på ikke at få for mange ”undermålere”. Økonomisk og medicinsk ulandshjælp korrumperer de rige og beskytter de svage, forstyrrer lokal økonomi og øger ulands- og migrationsproblemer på længere sigt.

Afrika, med iq-snit på 70-72, vil ifølge FN vokse til over to milliarder mennesker inden år 2100. Andre ulande fordobler deres indbyggerantal over få årtier.

”Danske” skolebørn falder ned ad skalaen i internationale sammenligninger.
Inden 30 år vil folkeskolen være domineret af ikke-vestlige børn.
Størstedelen vil forlade skolen uden en kvalificerende afgangseksamen. Antallet af elever, der forlader den rumlende folkeskole som funktionelle analfabeter, stiger eksponentielt. Folkeskolens inklusionspolitik konfronterer dagligt lav-IQ-elever med nederlag.

Lav-IQ-indvandrerbørn er særligt udsatte. Et flertal af indvandrerbørn må erkende, at de ikke har/får en chance.
Andengenerationsindvandrerbørn har lavere iq end forældrene pga. regression mod oprindelseslandets gennemsnit.

Vi ved, at selv intens undervisning hverken øger IQ, skolepræstationer eller mindsker ”den sociale arv”. Store bevillinger til forbedring af skoleforhold har ingen større effekt. ”Gode” skoler er skoler med mange høj-IQ-børn, ”dårlige” skoler har mange lav-IQ-børn. Forældre sætter i stigende grad etnisk danske børn i ”gode” skoler.

Om (indvandrer-)kvinders iq og præstationer dette:
Solstrålehistorier om, at indvandrerkvinder indtager videregående uddannelser, hviler ikke på analyser af relative gennemførelsesprocenter.

I 15-årsalderen stagnerer pigers iq-udvikling, hvorimod drenges iq fortsat udvikler sig. Det indebærer en voksen kønsforskel på omkring 4-5 point. Ved iq 145 vil der være 20 pct. kvinder for hver 80 pct. mænd.

En række indvandrergrupper har traditionelt høj frekvens af fætter-kusinegiftermål, hvilket sænker IQ.

But this Masonic/”politician” show must go on at any cost. For it´s part of their Luciferian religion, the NWO.

It´s no been revealed that asylum seekers all over Germany are going back on vacation into te countries thety fled – paid by German taxpayers!!

The Daily Mail 13 Sept. 2016:  Investigation reveals that registered asylum seekers have headed back to war-torn countries including Syria, Afghanistan and Iraq!!
Refugees can leave the country for 21 days a year, but are not obliged to say where they are going
German MP Armin Schuster said the situation ‘leaves one speechless’
Migration office says leisure trips show asylum seekers no longer fear for their safety, meaning they could be stripped of their status

One cannot help asking who has the lower IQs – the native Europeans or the migrants from low-IQ countries??

The Daily Mail 13 Sept. 2016: Undersøgelse afslører, at  registrerede asylansøgere er taget på ferie tilbage  til krigshærgede lande, herunder Syrien, Afghanistan og Irak på ferie – for tyske skatteyderes penge !!
Flygtninge kan forlade landet i 21 dage om året, men er ikke forpligtet til at sige, hvor de skal hen.
Det Forbundsdagsmedlem, Armin Schuster, sagde, at  situationen «efterlader en målløs ‘
Migrationskontoret siger, fritidsrejser viser, at  asylansøgere ikke længere frygter for their sikkerhed, hvilket betyder at de kan  fratages deres status (Hvilket aldrig vil ske. De er alt for velkomne for eliten!)

Kommentar
Men denne frimurer/politiker-forestilling må fortsætte for enhver pris. For det er en del af deres luciferiske Nye Verdensorden.
Man kan ikke lade  være at spørge hvem, der har den laveste  IQ – de indfødte europæere eller indvandrere fra lav-IQ lande??

 


This entry was posted in dansk, euromed. Bookmark the permalink.