Folkeafstemningen om afskaffelse af Retsforbeholdet er afsteming om Grundloven

Folkeafstemningen om afskaffelse af Retsforbeholdet er afsteming om at tillade 4 grundlovsstridige elementer i Lissabontraktaten, EU’s grundlov.
For at lokke danskerne til i 2. omgang at stemme ja til Maastricht/Unionstraktaten, som ved folkeafstemning i 1992 var blevet forkastet, lovede regeringen med Edinburgh-aftalen i 1993 forudsat vedtagelse i ny afstemning danskerne 4 forbehold, der skulle sikre vor suverænitet, nemlig undtagelser fra:
1) Unionsborgerskab. 2) Den fælles valuta, euroen. 3) Den fælles forsvarspolitik. 4) Overstatsligt samarbejde om retslige og indre anliggender.

Siden da har politikerne luret på at afskaffe disse forbehold – og altså snyde os.
Først gennem folkeafstemningen om euroens indførelse i 2002. Euroen blev forkastt.
Så kom EU-forfatningen, som faldt ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland i 20e05. EU forsøgte sig igen med  Lissabon Traktaten.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen havde lovet danskerne en afstemning om EU-forfatningen men   droppede en folkeafstemning om Lissabon-Traktaten. Og det skønt Forfatningens forfatter, Valéry Giscard d ´Estaing (nedenfor) , i Politiken d. 27. okt. 2007 kraftigt pointerede, at Lissabon-Traktaten var identisk med Forfatningen, blot havde man overflyttet mere innovative/uspiselige ideer i Forfatningen som simple ændringer til de allerede vedtagne Maastricht og Nice-traktater! (Le Monde 14. juni. 2007). Som tak blev Fog Rasmussen modtaget i Det Europæiske råd med stående ovationer!

 

Giscard d EstaingImidlertid var der den hage ved Lissabon-Traktaten, at den iflg. justitsministeriets juridiske eksperter indeholdt 9 grundlovsstridige elementer.
Når Danmark overlader beføjelser fra ’rigets myndigheder’ til ’mellemfolkelige myndigheder’, kan det udløse en folkeafstemning ifølge grundlovens § 20.
D. 11. Dec. 2007 bragte Politiken opskriften på, hvordan de 9 kritiske danske punkter blev demonteret i et samarbejde mellem jurister fra Danmark, andre medlemslande og EU-systemet – med det klare formål at styre uden om grundlovens § 20 og folkeafstemning.

Fire af de 9 grundlovsstridige elementer blev neutraliseret af retsforbeholdet:
1. Persondata
Problem i Forfatningstraktaten: Bestemmelsen er placeret under overstatslige regler, men kan også bruges på de mellemstatslige områder udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politisamarbejde.
Løsning i Lissabontraktaten: Nyt retsgrundlag og forbehold. Der laves parallelle aftaler om det samme for de to områder, men under mellemstatslige regler. På politisamarbejdet gælder det danske retsforbehold.
2. Indefrysning af penge
Problem i Forfatningstraktaten: Giver EU overstatslig kompetence til bekæmpelse af terror. Løsning i Lissabontraktaten: Forbehold. Bestemmelsen flyttes til afsnittet om retsligt samarbejde, hvor Danmark står uden for på grund af retsforbeholdet.
3. Identitetspapirer
Problem i Forfatningstraktaten: Giver EU overstatslig kompetence til at lovgive om pas og ID. Løsning i Lissabontraktaten: Forbehold. Bestemmelsen flyttes til afsnittet om retsligt samarbejde, hvor Danmark står uden for på grund af retsforbeholdet.
4. Gummiparagraf
Problem i Forfatningstraktaten: Fordi alt samles i én traktat, kan denne ’gummiparagraf’ pludselig også bruges til at indføre overstatslige regler i udenrigspolitik og politisamarbejde.
Løsning i Lissabontraktaten: Afgrænsning. Præcisering af, at bestemmelsen ikke kan bruges i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Erklæring om, at Danmark på grund af retsforbeholdet står uden for, hvis bestemmelsen bruges på politisamarbejdet.

europol-chiefsMen nu vil Folketingspolitikerne have os til at afskaffe retsforbeholdet!
Hvis regeringen ikke oplyser befolkningen om, at den ved at afskaffe retsforbeholdet også tillader 4 grundlovsstridige elementer og dermed stemmer for krænkelse af grundloven, mener jeg, at regeringen handler ulovligt.

Ja, man må spørge, om dette ikke betyder, at man afskaffer grundloven? For den gælder vel i sin helhed og tillader ikke, at Folketing og regering piller bestemmelser ud, som det findes opportunt for at afgive den sidste rest af Danmarks suverænitet?

For øvrigt fritager retsforbeholdet fra deltagelse i den nyoprettede EU-anklagemyndighed (EPPO) og her,
som EU-Parlamentet netop har vedtaget (The Parliament 30.04.2015).

Her påvirker EU den nationale retsordning, har delegerede anklagere i alle lande. De er integrerede i det nationale retsvæsen – men når de arbejder for Statsadvokaten er de uafhængige af det nationale retsvæsen!? EU-Statsadvokaten påvirker retsakterne.
EU-statsadvokaten arbejder for EU’s financielle interesser.

Men EU Law Analysis blogspot  10. April 2015 skriver, at man også taler om at lade EPPO udvide sin kompetence til terrorisme og anden alvorlig forbrydelse. Der er tvivl om, hvem der garanterer anklagedes procedure-rettigheder.
EPPO må beordre arrestation, aflytte telekommunikation og foretage husundersøgelser overalt i EU.
Kritikere siger, at EU-borgernes rettigheder med de gældende regler er tilstrækkeligt beskyttede (Allerede det modsatte: Den Europæiske Arrestordre og Rammeaftalen om “Racisme og Fremmedhad”  sætter borgerens nationale retsinstanser ud af funktion).
EPPO har mere end 20 forskellige lovsæt at vælge imellem, kan vælge den letteste at anklage efter – og ændre reglerne under retsforløbet, så den anklagede ikke aner, hvad der foregår.

Retsforbeholdet fritager vel endv. fra Eurogendfor:
Et gendarm-korps af tidligere elitesoldater med tilhørssted i Vicenza, Italien. Det står til rådighed for EU, FN, NATO, OSCE, hvis der opstår uroligheder, som det lokale politi ikke kan klare – Se European Gendarmerie Force. website

eurogendforVed uroligheder har korpset beføjelse til at skyde urolige demonstranter – i hh. til Lissabon-Traktatens omhyggeligt tilslørede bestemmelse:
I Afsnit I, artikel 2 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 står: ”Berøvelse af livet betragtes ikke som foregået i modstrid med denne artikel, når den er en følge af magtanvendelse, der ikke går ud over det absolut nødvendige:
a) for at forsvare nogen mod retstridig overlast;
b) for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig forvaring;
c) i retsmæssig foretagen undertrykkelse af fredsforstyrrende optøjer eller opstand”.
d) Artikel 2 i protokol Nr 6 til EMRK står: “En stat kan i sin retsordning hjemle dødsstraf for gerninger, der begås i krigstider eller ved umiddelbar krigsfare.

Denne Konvention er optaget i Lissabon-Traktaten på lige fod med andre bestemmelser – med fuld gyldighed.
Og EU-lov overtrumfer nationale bestemmelser om afskaffelse af dødsstraffen.
(Således udlagt af Prof. Karl Albrecht Schachtschneider, bl.a. i Focus-Money 19. aug. 2009).

Jeg har mine tvivl om, hvorvidt disse ting vil komme frem i debatten op til afstemningen om retsforbeholdet d. 3. december.

This entry was posted in dansk, euromed. Bookmark the permalink.

5 Responses to Folkeafstemningen om afskaffelse af Retsforbeholdet er afsteming om Grundloven

 1. Nanna T. says:

  Kære Anders.
  Tak for den fine redegørelse og let forståelige tekst.
  Når der udtages suverænitet ud fra vores Grundlov, svarer det til at udtage nogle ingredienser af en madopskrift, så bliver det heller ikke den samme opskrift!?
  Desværre tror jeg, der er mange folketingsmedlemmer, der ikke forstår den rene tekst og tror fuldt og fast på embedsmændene.
  Men hvis dette fortsætter, bliver der ikke brug for dem på sigt, så har de udraderet sig selv.

 2. Pingback: EU und Russland gleich korrupt und Unterdrückern der Redefreiheit unterworfen – dank Rothschilds Goldman Sachs´Schmierkanne | volksbetrug.net

 3. Pingback: EU und Russland gleich korrupt und Unterdrückern der Redefreiheit unterworfen – dank Rothschilds Goldman Sachs´Schmierkanne | Der Honigmann sagt...

 4. Pingback: Communist / Zionist Transformation of Our World: UN´s Agenda 2030 – aladdinsmiraclelamp

 5. Pingback: EU and Russia Equally Corrupt and Repressive of Freedom of Speech Thanks to Rothschild´s Goldman Sachs´Oil Can – aladdinsmiraclelamp

Leave a Reply

Your email address will not be published.